شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
12275ترالي اورژانس در اتاق عملشغليب كودكان4 ساعت1400/11/201400/11/2007:3023:301شروع آزمون
12477مراقبت ازبيماران با بيهوشي طولاني مدتشغليب كودكان4 ساعت1400/12/041400/12/0407:3023:301شروع آزمون
12607مديريت دانش سازماني 1بهبود مديريتعالي پور8 ساعت1400/11/021400/11/0308:2023:001شروع آزمون
12684آنتي ويروسشغليواحد آمار و IT6 ساعت1400/11/031400/11/0407:3023:551شروع آزمون
12685GIS1پيشرفتهشغليواحد آمار و IT12 ساعت1400/11/031400/11/0407:3023:551شروع آزمون
12686GIS2پيشرفتهشغليواحد آمار و IT12 ساعت1400/11/101400/11/1107:3023:551شروع آزمون
12692اصول بايگاني اسناد و مداركشغليكارشناس 8 ساعت1400/11/041400/11/0508:2023:000شروع آزمون
12693روابط عمومي و ارتباط موثر2شغليكارشناس 8 ساعت1400/11/021400/11/0308:2023:001شروع آزمون
12694روابط عمومي و ارتباط موثر2شغليكارشناس 8 ساعت1400/11/041400/11/0508:2023:000شروع آزمون
12695خلاقيتشغليكارشناس 8 ساعت1400/11/021400/11/0308:2023:001شروع آزمون