شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
11777بيماري نوپديد و بازپديد covid 19شغلي8 ساعت1400/08/051400/08/0507:3023:301شروع آزمون
11779محاسبات دارويي و تداخلات و عوارض آنهاشغلي4 ساعت1400/08/261400/08/2607:3023:301شروع آزمون
11781تحليل ريشه اي وقايع RCA و FMEAشغلي4 ساعت1400/08/191400/08/1907:3023:301شروع آزمون
11783آشنايي با بيماريهاي ناشي از غذا و پيامدهاي آنعمومي4 ساعت1400/08/121400/08/1207:3023:301شروع آزمون
11785تفسيرEKG وآشنايي با انواع آريتمي هاي قلبيشغلي4 ساعت1400/08/251400/08/2507:3023:301شروع آزمون
11829تشنجعمومي2 ساعت1400/08/041400/08/0408:2023:000شروع آزمون
11983ترويج تغذيه با شير مادر-تغذيه شيرخوار و كوويدشغلي6 ساعت1400/08/121400/08/1207:3023:301شروع آزمون
12111احياء قلبي و ريوي (CPR) پيشرفته و طبق پروتكل 2020 (A c l s)شغلي6 ساعت1400/09/031400/09/0307:3023:301شروع آزمون
12115آشنايي باداروها،تجهيزات و چيدمان ترالي اورژانسشغلي4 ساعت1400/09/171400/09/1707:3023:301شروع آزمون
12117عفونتهاي بيمارستانيشغلي6 ساعت1400/09/241400/09/2407:3023:301شروع آزمون